Teknik Bilgi Formları

Teknik Bilgi Formları

 

Elastron V Serisi:

CodeHardnessDensity
V101.A35.N V101.A35.B 35A 0,99
V101.A47.N V101.A47.B 47A 0,97
V101.A50.N V101.A50.B 50A 0,97
V101.A55.N V101.A55.B 55A 0,97
V101.A60.N V101.A60.B 60A 0,97
V101.A65.N V101.A65.B 65A 0,97
V101.A72.N V101.A72.B 72A 0,95
V101.A79.N V101.A79.B 79A 0,97
V101.A86.N V101.A86.B 86A 0,97
V101.A90.N V101.A90.B 90A 0,97
V101.D35.N V101.D35.B 35D 0,96
V101.D40.N V101.D40.B 40D 0,96
V101.D51.N V101.D51.B 51D 0,95
CodeHardnessDensity
V201.A41.N V201.A41.B 41A 0,97
V201.A45.N V201.A45.B 45A 0,95
V201.A56.N V201.A56.B 56A 0,97
V201.A59.N V201.A59.B 59A 0,97
V201.A65.N V201.A65.B 65A 0,97
V201.A70.N V201.A70.B 70A 0,97
V201.A75.N V201.A75.B 75A 0,97
V201.A80.N V201.A80.B 80A 0,97
V201.A83.N V201.A83.B 83A 0,97
V201.A87.N V201.A87.B 87A 0,96
V201.A90.N V201.A90.B 90A 0,96
V201.D40.N V201.D40.B 40D 0,95
V201.D51.N V201.D51.B 51D 0,95
CodeHardnessDensity
V100.A50.N V100.A50.B 50A 0,92
V100.A55.N V100.A55.B 55A 0,97
V100.A60.N V100.A60.B 60A 0,96
V100.A65.N V100.A65.B 65A 0,96
V100.A70.N V100.A70.B 70A 0,96
V100.A75.N V100.A75.B 75A 0,96
V100.A85.N V100.A85.B 85A 0,97
V100.D40.N V100.D40.B 40D 0,90
V100.D55.N V100.D55.B 55D 0,91
CodeHardnessDensity
V103.A60.N V103.A60.B 60A 0,97
V103.A65.N V103.A65.B 65A 0,97
V103.A70.N V103.A70.B 70A 0,97
CodeHardnessDensity
* V250.A59.B 59A 0,96
* V250.A64.B 65A 0,96
* V250.A74.B 74A 0,96
CodeHardnessDensity
* V251.A57.B 57A 0,96
* V251.A67.B 67A 0,96
* V251.A75.B 75A 0,96
CodeHardnessDensity
* V206.A60.B 60A 0,91
* V206.A70.B 70A 0,91
* V206.D40.B 40D 0,90
* V206.D51.B 51D 0,90
* V206.D60.B 60D 0,89
CodeHardnessDensity
* V341.A55.B 55A 0,91
* V341.A65.B 65A 0,91
* V341.A75.B 75A 0,91
CodeHardnessDensity
P.V101.A30.N P.V101.A30.B 30A 0,90
P.V101.A40.N P.V101.A40.B 40A 0,90
P.V101.A45.N P.V101.A45.B 45A 0,90
P.V101.A50.N P.V101.A50.B 50A 0,90
P.V101.A55.N P.V101.A55.B 55A 0,90
P.V101.A60.N P.V101.A60.B 60A 0,92
P.V101.A64.N P.V101.A64.B 64A 0,92
P.V101.A70.N P.V101.A70.B 70A 0,91
P.V101.A80.N P.V101.A80.B 80A 0,91
P.V101.A90.N P.V101.A90.B 90A 0,91
P.V101.D40.N P.V101.D40.B 40D 0,91
CodeHardnessDensity
V601.A60.N V601.A60.B 60A 1,12
V601.A65.N V601.A65.B 65A 1,12
V601.A70.N V601.A70.B 70A 1,12
V601.A80.N V601.A80.B 80A 1,12
V601.A90.N V601.A90.B 90A 1,12
V601.A93.N V601.A93.B 93A 1,12
V601.A95.N V601.A95.B 95A 1,12

 

Elastron G Serisi:

CodeHardnessDensity
G100.A21.N G100.A21.B 20A 1,16
G100.A30.N G100.A30.B 30A 1,16
G100.A40.N G100.A40.B 40A 1,16
G100.A50.N G100.A50.B 50A 1,16
G100.A55.N G100.A55.B 55A 1,16
G100.A60.N G100.A60.B 60A 1,17
G100.A65.N G100.A65.B 65A 1,17
G100.A70.N G100.A70.B 70A 1,17
G100.A75.N G100.A75.B 75A 1,16
G100.A80.N G100.A80.B 80A 1,16
G100.A85.N G100.A85.B 85A 1,16
G100.A90.N G100.A90.B 90A 1,15
G100.D35.N G100.D35.B 35D 1,13
G100.D43.N G100.D43.B 43D 1,12
CodeHardnessDensity
G101.A30.N G101.A30.B 30A 1,16
G101.A45.N G101.A45.B 45A 1,17
G101.A50.N G101.A50.B 50A 1,17
G101.A58.N G101.A58.B 58A 1,19
G101.A65.N G101.A65.B 65A 1,18
G101.A73.N G101.A73.B 73A 1,18
G101.A83.N G101.A83.B 83A 1,15
G101.A90.N G101.A90.B 90A 1,12
G101.D40.N G101.D40.B 40D 1,12
G101.D46.N G101.D46.B 46D 1,20
G101.D47.N G101.D47.B 47D 1,12
G101.D60.N G101.D60.B 60D 1,20
CodeHardnessDensity
G200.A50.N G200.A50.B 50A 1,17
G200.A70.N G200.A70.B 70A 1,17
CodeHardnessDensity
G201.A60.N G201.A60.B 60A 1,18
G201.A67.N G201.A67.B 67A 1,20
CodeHardnessDensity
* G250.A59.B 59A 0,97
* G250.A65.B 64A 0,90
* G250.A70.B 70A 0,98
CodeHardnessDensity
G103.A60.N G103.A60.B 60A 1,18
* G103.A63.B 63A 1,20
* G103.A69.B 69A 1,20
* G103.A79.B 79A 1,20
CodeHardnessDensity
G300.A36.N G300.A36.B 36A 1,06
G300.A40.N G300.A40.B 40A 1,00
G300.A50.N G300.A50.B 50A 1,07
G300.A55.N G300.A55.B 55A 1,08
G300.A75.N G300.A75.B 75A 0,99
G300.A85.N G300.A85.B 85A 1,04
G300.D65.N G300.D65.B 65D 0,93
CodeHardnessDensity
G301.A45.N G301.A45.B 45A 0,98
G301.A65.N G301.A65.B 65A 0,99
G301.A75.N G301.A75.B 75A 1,05
G301.A90.N G301.A90.B 90A 1,04
CodeHardnessDensity
G341.A50.N * 50A 1,05
G341.A60.N * 60A 1,05
G341.A70.N * 70A 1,05
CodeHardnessDensity
G400.A12.N G400.A12.B 12A 0,87
G400.A22.N G400.A22.B 22A 0,88
G400.A40.N G400.A40.B 40A 0,88
G400.A50.N G400.A50.B 50A 0,88
G400.A65.N G400.A65.B 65A 0,89
G400.A70.N G400.A70.B 70A 0,89
G400.A75.N G400.A75.B 75A 0,89
G400.A80.N G400.A80.B 80A 0,90
G400.A90.N G400.A90.B 90A 0,90
G400.D40.B G400.D40.B 40D 0,90
G400.D56.N G400.D56.B 56D 0,89
CodeHardnessDensity
G401.A55.N G401.A55.B 55A 0,89
G401.A65.N G401.A65.B 65A 0,89
G401.A75.N G401.A75.B 75A 0,89
G401.A82.N G401.A82.B 82A 0,89
CodeHardnessDensity
G400.A30.T * 30A 0,88
G400.A52.T * 52A 0,89
G400.A60.T * 60A 0,89
G400.A85.T * 85A 0,89
CodeHardnessDensity
G401.A40.T * 40A 0,88
CodeHardnessDensity
G418.A60.N G418.A60.B 60A 0,89
G418.A70.N G418.A70.B 70A 0,89
CodeHardnessDensity
G500.A23.N.PA G500.A23.B.PA 23A 0,90
G500.A30.N.PA G500.A30.B.PA 30A 1,12
G500.A40.N.PA G500.A40.B.PA 40A 1,12
G500.A50.N.PA G500.A50.B.PA 50A 1,12
G500.A55.N.PA G500.A55.B.PA 55A 1,12
G500.A60.N.PA G500.A60.B.PA 60A 1,12
G500.A70.N.PA G500.A70.B.PA 70A 1,12
G500.A80.N.PA G500.A80.B.PA 80A 1,12
CodeHardnessDensity
G500.A30.N.ABS G500.A30.B.ABS 30A 1,10
G500.A40.N.ABS G500.A40.B.ABS 40A 1,10
G500.A50.N.ABS G500.A50.B.ABS 50A 1,10
G500.A60.N.ABS G500.A60.B.ABS 60A 1,10
G500.A70.N.ABS G500.A70.B.ABS 70A 1,10
G500.A80.N.ABS G500.A80.B.ABS 80A 1,10
CodeHardnessDensity
F.G500.A40.N.ABS * 40A 1,10
F.G500.A50.N.ABS * 50A 1,10
F.G500.A60.N.ABS * 60A 1,10
F.G500.A70.N.ABS * 70A 1,10
F.G500.A80.N.ABS * 80A 1,10
CodeHardnessDensity
G510.A40.N.ABS G510.A40.B.ABS 40A 1,10
G510.A50.N.ABS G510.A50.B.ABS 50A 1,10
G510.A60.N.ABS G510.A60.B.ABS 60A 1,10
G510.A70.N.ABS G510.A70.B.ABS 70A 1,10
G510.A80.N.ABS G510.A80.B.ABS 80A 1,10
CodeHardnessDensity
G500.A45.N.PS G500.A45.B.PS 45A 1,18
G500.A75.N.PS G500.A75.B.PS 75A 1,10
CodeHardnessDensity
G501.A50.N.PS G501.A50.B.PS 50A 1,15
G501.A60.N.PS G501.A60.B.PS 60A 1,10
CodeHardnessDensity
G601.A45.N G601.A45.B 45A 1,14
G601.A60.N G601.A60.B 60A 1,14
G601.A70.N G601.A70.B 70A 1,14
G601.A80.N G601.A80.B 80A 1,14
G601.A90.N G601.A90.B 90A 1,14
G601.A92.N G601.A92.B 92A 1,14
G601.A95.N G601.A95.B 95A 1,15
CodeHardnessDensity
P.G400.A65.N P.G400.A65.B 65A 0,89
CodeHardnessDensity
P.G401.A30.N P.G401.A30.B 30A 0,89
P.G401.A40.N P.G401.A40.B 40A 0,89
P.G401.A45.N P.G401.A45.B 45A 0,89
P.G401.A50.N P.G401.A50.B 50A 0,89
P.G401.A55.N P.G401.A55.B 55A 0,89
P.G401.A60.N P.G401.A60.B 60A 0,89
P.G401.A70.N P.G401.A70.B 70A 0,89
P.G401.A80.N P.G401.A80.B 80A 0,89
P.G401.A90.N P.G401.A90.B 90A 0,89
CodeHardnessDensity
F.G100.A40.N F.G100.A40.B 40A 1,17
F.G100.A45.N F.G100.A45.B 45A 1,17
F.G100.A50.N F.G100.A50.B 50A 1,17
F.G100.A55.N F.G100.A55.B 55A 1,17
F.G100.A60.N F.G100.A60.B 60A 1,17
F.G100.A65.N F.G100.A65.B 65A 1,17
F.G100.A70.N F.G100.A70.B 70A 1,17
F.G100.A75.N F.G100.A75.B 75A 1,17
F.G100.A80.N F.G100.A80.B 80A 1,16
CodeHardnessDensity
F.G400.A60.N F.G400.A60.B 60A 0,89
F.G400.A70.N F.G400.A70.B 70A 0,89
F.G400.A80.N F.G400.A80.B 80A 0,90
CodeHardnessDensity
F.G401.A25.N F.G401.A25.B 25A 0,88
F.G401.A40.N F.G401.A40.B 40A 0,88
F.G401.A55.N F.G401.A55.B 55A 0,89

 

Elastron D Serisi:

CodeHardnessDensity
D100.A40.N D100.A40.B 40A 1,10
D100.A50.N D100.A50.B 50A 1,14
D100.A58.N D100.A58.B 58A 1,13
D100.A65.N D100.A65.B 65A 1,11
D100.A72.N D100.A72.B 72A 1,09
D100.A75.N D100.A75.B 75A 1,09
CodeHardnessDensity
D101.A63.N D101.A63.B 63A 1,18
D101.A83.N D101.A83.B 83A 1,18
D101.A90.N D101.A90.B 90A 1,18
CodeHardnessDensity
D300.A80.N D300.A80.B 80A 1,04
D300.A90.N D300.A90.B 90A 1,05
CodeHardnessDensity
D400.A30.N D400.A30.B 30A 0,90
D400.A53.N D400.A53.B 53A 0,90
D400.D35.N D400.D35.B 35D 0,89
CodeHardnessDensity
D103.A50.N D103.A50.B 50A 1,38
D103.A60.N D103.A60.B 60A 1,44
CodeHardnessDensity
D500.A35.N.PS D500.A35.B.PS 35A 1,19
D500.A45.N.PS D500.A45.B.PS 45A 1,19
D500.A65.N.PS D500.A65.B.PS 65A 1,19

 

Elastron TPO Serisi:

CodeHardnessDensity
T100.D43.N T100.D43.B 43A 0,98
T100.D60.N T100.D60.B 60A 0,98
CodeHardnessDensity
T400.A70.N T400.A70.B 70A 0,90
T400.D55.N T400.D55.B 55D 0,90
CodeHardnessDensity
T401.D32.N T401.D32.B 32A 0,91
T401.D51.N T401.D51.B 51A 0,90