Elastron G

Elastron G由基于SEBS(苯乙烯,乙烯,丁烯,苯乙烯)的热塑性弹性体(TPE)组成,在室温下具有一定的橡胶性能。 它们可以通过各种方法进行处理,例如注射,挤出或吹塑。 Elastron G也经过专门开发,可以满足市场需求和客户需求。

Elastron G系列:

G100.A21.N G100.A21.B 20A 1,16
G100.A30.N G100.A30.B 30A 1,16
G100.A40.N G100.A40.B 40A 1,16
G100.A50.N G100.A50.B 50A 1,16
G100.A55.N G100.A55.B 55A 1,16
G100.A60.N G100.A60.B 60A 1,17
G100.A65.N G100.A65.B 65A 1,17
G100.A70.N G100.A70.B 70A 1,17
G100.A75.N G100.A75.B 75A 1,16
G100.A80.N G100.A80.B 80A 1,16
G100.A85.N G100.A85.B 85A 1,16
G100.A90.N G100.A90.B 90A 1,15
G100.D35.N G100.D35.B 35D 1,13
G100.D43.N G100.D43.B 43D 1,12
G101.A30.N G101.A30.B 30A 1,16
G101.A45.N G101.A45.B 45A 1,17
G101.A50.N G101.A50.B 50A 1,17
G101.A58.N G101.A58.B 58A 1,19
G101.A65.N G101.A65.B 65A 1,18
G101.A73.N G101.A73.B 73A 1,18
G101.A83.N G101.A83.B 83A 1,15
G101.A90.N G101.A90.B 90A 1,12
G101.D40.N G101.D40.B 40D 1,12
G101.D46.N G101.D46.B 46D 1,20
G101.D47.N G101.D47.B 47D 1,12
G101.D60.N G101.D60.B 60D 1,20
G200.A50.N G200.A50.B 50A 1,17
G200.A70.N G200.A70.B 70A 1,17
G201.A60.N G201.A60.B 60A 1,18
G201.A67.N G201.A67.B 67A 1,20
* G250.A59.B 59A 0,97
* G250.A65.B 64A 0,90
* G250.A70.B 70A 0,98
G103.A60.N G103.A60.B 60A 1,18
* G103.A63.B 63A 1,20
* G103.A69.B 69A 1,20
* G103.A79.B 79A 1,20
G300.A36.N G300.A36.B 36A 1,06
G300.A40.N G300.A40.B 40A 1,00
G300.A50.N G300.A50.B 50A 1,07
G300.A55.N G300.A55.B 55A 1,08
G300.A75.N G300.A75.B 75A 0,99
G300.A85.N G300.A85.B 85A 1,04
G300.D65.N G300.D65.B 65D 0,93
G301.A45.N G301.A45.B 45A 0,98
G301.A65.N G301.A65.B 65A 0,99
G301.A75.N G301.A75.B 75A 1,05
G301.A90.N G301.A90.B 90A 1,04
G341.A50.N * 50A 1,05
G341.A60.N * 60A 1,05
G341.A70.N * 70A 1,05
G400.A12.N G400.A12.B 12A 0,87
G400.A22.N G400.A22.B 22A 0,88
G400.A40.N G400.A40.B 40A 0,88
G400.A50.N G400.A50.B 50A 0,88
G400.A65.N G400.A65.B 65A 0,89
G400.A70.N G400.A70.B 70A 0,89
G400.A75.N G400.A75.B 75A 0,89
G400.A80.N G400.A80.B 80A 0,90
G400.A90.N G400.A90.B 90A 0,90
G400.D40.B G400.D40.B 40D 0,90
G400.D56.N G400.D56.B 56D 0,89
G401.A55.N G401.A55.B 55A 0,89
G401.A65.N G401.A65.B 65A 0,89
G401.A75.N G401.A75.B 75A 0,89
G401.A82.N G401.A82.B 82A 0,89
G400.A30.T * 30A 0,88
G400.A52.T * 52A 0,89
G400.A60.T * 60A 0,89
G400.A85.T * 85A 0,89
G401.A40.T * 40A 0,88
G418.A60.N G418.A60.B 60A 0,89
G418.A70.N G418.A70.B 70A 0,89
G500.A23.N.PA G500.A23.B.PA 23A 0,90
G500.A30.N.PA G500.A30.B.PA 30A 1,12
G500.A40.N.PA G500.A40.B.PA 40A 1,12
G500.A50.N.PA G500.A50.B.PA 50A 1,12
G500.A55.N.PA G500.A55.B.PA 55A 1,12
G500.A60.N.PA G500.A60.B.PA 60A 1,12
G500.A70.N.PA G500.A70.B.PA 70A 1,12
G500.A80.N.PA G500.A80.B.PA 80A 1,12
G500.A30.N.ABS G500.A30.B.ABS 30A 1,10
G500.A40.N.ABS G500.A40.B.ABS 40A 1,10
G500.A50.N.ABS G500.A50.B.ABS 50A 1,10
G500.A60.N.ABS G500.A60.B.ABS 60A 1,10
G500.A70.N.ABS G500.A70.B.ABS 70A 1,10
G500.A80.N.ABS G500.A80.B.ABS 80A 1,10
F.G500.A40.N.ABS * 40A 1,10
F.G500.A50.N.ABS * 50A 1,10
F.G500.A60.N.ABS * 60A 1,10
F.G500.A70.N.ABS * 70A 1,10
F.G500.A80.N.ABS * 80A 1,10
G500.A45.N.PS G500.A45.B.PS 45A 1,18
G500.A75.N.PS G500.A75.B.PS 75A 1,10
G501.A50.N.PS G501.A50.B.PS 50A 1,15
G501.A60.N.PS G501.A60.B.PS 60A 1,10
G601.A45.N G601.A45.B 45A 1,14
G601.A60.N G601.A60.B 60A 1,14
G601.A70.N G601.A70.B 70A 1,14
G601.A80.N G601.A80.B 80A 1,14
G601.A90.N G601.A90.B 90A 1,14
G601.A92.N G601.A92.B 92A 1,14
G601.A95.N G601.A95.B 95A 1,15
P.G400.A65.N P.G400.A65.B 65A 0,89
P.G401.A30.N P.G401.A30.B 30A 0,89
P.G401.A40.N P.G401.A40.B 40A 0,89
P.G401.A45.N P.G401.A45.B 45A 0,89
P.G401.A50.N P.G401.A50.B 50A 0,89
P.G401.A55.N P.G401.A55.B 55A 0,89
P.G401.A60.N P.G401.A60.B 60A 0,89
P.G401.A70.N P.G401.A70.B 70A 0,89
P.G401.A80.N P.G401.A80.B 80A 0,89
P.G401.A90.N P.G401.A90.B 90A 0,89
F.G100.A40.N F.G100.A40.B 40A 1,17
F.G100.A45.N F.G100.A45.B 45A 1,17
F.G100.A50.N F.G100.A50.B 50A 1,17
F.G100.A55.N F.G100.A55.B 55A 1,17
F.G100.A60.N F.G100.A60.B 60A 1,17
F.G100.A65.N F.G100.A65.B 65A 1,17
F.G100.A70.N F.G100.A70.B 70A 1,17
F.G100.A75.N F.G100.A75.B 75A 1,17
F.G100.A80.N F.G100.A80.B 80A 1,16
F.G400.A60.N F.G400.A60.B 60A 0,89
F.G400.A70.N F.G400.A70.B 70A 0,89
F.G400.A80.N F.G400.A80.B 80A 0,90
F.G401.A25.N F.G401.A25.B 25A 0,88
F.G401.A40.N F.G401.A40.B 40A 0,88
F.G401.A55.N F.G401.A55.B 55A 0,89

 

Elastron G的优点:

 • 工作温度-40˚C至+130˚C
 • 硬度范围广(5sh A- 60 ShD )
 • 抵抗天气条件,臭氧,紫外线和冲击
 • 可回收
 • 更高的处理成本
 • 非吸湿性,除G20X和G500系列外无需预干燥
 • PE,ABS,PS和PC工程塑料坚持
 • 耐酸,碱和去污剂
 • 耐磨性
 • 一些特殊的产品类别可抵抗细菌侵袭和真菌形成
 • 可用抗静电化合物
 • 许多符合FDA法规的产品组
 • 半透明形式是可用的
 • 密度从0.89到1.25 g /cm³不等